dbogdanski@wp.pl
ul. Grota Roweckiego 3, Tarnobrzeg

Zobacz nas:

PrawoArtykuł Odszkodowanie, gdy sprawca wypadku nie ma polisy OC

24 września, 2019
post_05
post_04
post_06

Odszkodowanie, gdy sprawa wypadku nie ma polisy OC

W obecnym czasie coraz częstszym problemem staje się dochodzenie odszkodowania i zadośćuczynienia za szkodę w przypadku, gdy pojazd sprawcy wypadku nie posiadła aktualnej polisy OC. W tym przypadku ofierze wypadku pozostaje dochodzenie roszczeń bezpośrednio od sprawcy wypadku, co często ze względu na brak majątku sprawcy może być bezcelowe lub zgłoszenie roszczenia do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Do funduszu można zgłosić szkodę spowodowaną przez nieubezpieczonego rolnika, nieubezpieczonego posiadacza pojazdu mechanicznego podlegającego obowiązkowemu ubezpieczeniu OC lub niezidentyfikowany pojazd mechaniczny. Istotnym jest, że zgłoszenie szkody nie dokonuje się bezpośrednio do Funduszu, ale za pośrednictwem dowolnego zakładu ubezpieczeniowego oferującego obowiązkowe ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

W zasadzie jest to każdy ubezpieczyciel będący członkiem Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Podkreślenia wymaga fakt, że żaden zakład ubezpieczeń nie może odmówić przyjęcia zgłoszenia tego rodzaju szkody.

Zgodnie z art. 108 ust. 1 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 392 ze zm.):

  • roszczenie do Funduszu zgłasza się przez którykolwiek zakład ubezpieczeń wykonujący działalność ubezpieczeniową,
  • zakład ubezpieczeń nie może odmówić przyjęcia zgłoszenia szkody,
  • ubezpieczyciel stosownie do ust. 2 cytowanej ustawy przeprowadza pełne postępowanie likwidacyjne dotyczące stanu faktycznego wypadku, zasadności roszczeń i wysokości odszkodowania oraz informuje osobę zgłaszająca roszczenia, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odszkodowania,
  • następnie ubezpieczyciel przesyła kompletne akta do Funduszu celem wypłaty odszkodowania.

Konkludując w sytuacjach uzasadniających wypłatę odszkodowania przez Fundusz likwidator zakładu ubezpieczeń przeprowadza pełen proces likwidacji szkody. Likwidator musi ustalić w pierwszym rzędzie czy zachodzi odpowiedzialność Funduszu, odpowiedzialność cywilną sprawcy wypadku, rozmiar szkody oraz zasadność wniesionych roszczeń.

Weryfikacja roszczeń i propozycja wysokości odszkodowania (świadczenia) są umiejscowione w kompetencjach likwidatora zakładu ubezpieczeń.

Po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego i przygotowaniu akt szkody zakład ubezpieczeń do którego zostało zgłoszone roszczenie , zgodnie przekazuje akta szkody do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania odszkodowania podejmuje w ramach swoich kompetencji Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Termin na wydanie decyzji przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wynosi 30 dni, licząc od daty otrzymania akt szkody od zakładu ubezpieczeń. Jeżeli w tym terminie nie jest możliwe wyjaśnienie okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Funduszu lub wysokości świadczenia decyzja o wypłacie lub odmowie wypłaty powinna zostać wydana w terminie 14 dni od daty wyjaśnienia powyższych okoliczności.

Należy pamiętać, że bezsporna część świadczenia powinna zostać wypłacona w ciągu 30 dni od momentu otrzymania akt szkody przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.