dbogdanski@wp.pl
ul. Grota Roweckiego 3, Tarnobrzeg

Zobacz nas:

Adwokat Sprawy o ustalenie ojcostwa

Sprawy o ustalenie ojcostwa

W przypadku, gdy nie zachodzi domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż jego matki albo gdy domniemanie takie zostało obalone, ustalenie ojcostwa może nastąpić albo przez uznanie ojcostwa albo na mocy orzeczenia sądu.

Domniemanie ojcostwa nie zachodzi, gdy matka jest niezamężna. Ustalenie ojcostwa może także nastąpić po tym, jak ojcostwo męża matki, lub innego mężczyzny zostanie zaprzeczone. 

Sądowego ustalenia ojcostwa może żądać dziecko, jego matka oraz domniemany ojciec dziecka. Jednakże matka nie może wystąpić z takim żądaniem po śmierci dziecka lub po osiągnięciu przez nie pełnoletniości.

Dziecko albo matka wytacza powództwo o ustalenie ojcostwa przeciwko domniemanemu ojcu, a gdy ten nie żyje – przeciwko kuratorowi ustanowionemu przez sąd opiekuńczy. Roszczeń majątkowych związanych z ojcostwem tylko jednocześnie z dochodzeniem ustalenia ojcostwa. Nie dotyczy to roszczeń matki, gdy dziecko urodziło się nieżywe.

Powództwo o ustalenie pochodzenia dziecka i związane z tym roszczenia wytoczyć można według miejsca zamieszkania osoby uprawnionej tj. dziecka. Pozew powinien spełniać warunki ogólne dla pisma procesowego oraz wymagania przewidziane dla pozwu. Powód powinien w uzasadnieniu pozwu wskazać, na okoliczności które wskazują, że jest ojcem dziecka oraz powołać dowody na ich poparcie.

Strona dochodząca ustalenia ojcostwa nie ma obowiązku uiszczenia kosztów sądowych, a zatem nie jest obowiązana do wniesienia opłaty od pozwu w takiej sprawie. 

Postępowanie w sprawach o ustalenie ojcostwa ma na celu przede wszystkim ustalenie pochodzenia genetycznego dziecka od określonego mężczyzny. Temu celowi służy przede wszystkim badanie DNA, które obecnie coraz częściej zastępuje dowód z grupowego badania krwi. Badanie DNA polega na porównaniu materiału genetycznego rodziców oraz dziecka czyli analizę substancji chemicznej, w której zapisany jest indywidualny kod genetyczny przekazywany dziecku przez jego biologicznych rodziców. 

Powództwo o ustalenie ojcostwa może zostać oddalone, następuje wówczas, gdy przeprowadzone postępowanie dowodowe nie pozwala na stwierdzenie, że wskazany jako ojciec dziecka mężczyzna, jest nim w rzeczywistości. W takiej sytuacji oddalone zostanie także żądanie zasądzenia alimentów, albowiem obowiązek alimentacyjny domniemanego ojca nie powstał.

Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji.

https://adwokatbogdanski.pl/wp-content/uploads/2020/07/logo_adwokatbogdanski_04-4.png
ul. Grota Roweckiego 3, Tarnobrzeg
505 181 380
dbogdanski@wp.pl

Zobacz nas:

USŁUGI

 • sprawy cywilne
 • sprawy o podział majątku
 • sprawy o zasiedzenie i uwłaszczenie
 • sprawy o nabycie i podział spadku
 • sprawy o alimenty
 • sprawy o ustalenie ojcostwa
 • sprawy o ustalenie kontaktów z dzieckiem
 • sprawy o rozwód i separację
 • sprawy z zakresu prawa pracy
 • sprawy o odszkodowanie
 • obrona oskarżonego w sprawach karnych
 • upadłość konsumencka
 • doradztwo restrukturyzacyjne

KONTAKT

ZASTANAWIASZ SIĘ NAD PROBLEMEM?
My pomyślimy o skutecznym rozwiązaniu.

 Copyright © Strony internetowe hdr.pl